Hoppy Valentines

Hoppy Valentines here, there, everywhere!